Όροι και προϋποθέσεις χρήσης δικτυακού τόπου και υπηρεσιών Καλύτερα Μαζί 

1. Υπηρεσία  και υποχρεώσεις χρηστών και συνδρομητών κατά τη χρήση 

 1.1. Η Υπηρεσία παρέχεται  εντός της  ελληνικής  επικράτειας   σε ενήλικες με την καταβολή συνδρομής με χρεώσεις  σύμφωνα με την ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική του ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΖΙ . Η συνδρομή είναι προσωπική και δε  μεταβιβάζεται, δεν εκχωρείται σε τρίτο, και διακόπτεται  εφόσον ο χρήστης παραβιάσει  τους όρους χρήσης του  δικτυακού τόπου ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΖΙ ή τη νομοθεσία.  Με τη συνδρομή παρέχεται η άδεια χρήσης της πλατφόρμας του ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΖΙ,  με τη χρήση  μυστικών κωδικών πρόσβασης,  με αποκλειστικό σκοπό τη χρήση και την απόλαυση  των προνομίων της Υπηρεσίας, όπως προβλέπεται και καθορίζεται από την παρούσα Σύμβαση . 

1.2. Το ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΖΙ δεν υπόσχεται ούτε δίδει εγγυήσεις για επιτυχή αποτελέσματα  από τη χρήση της  Υπηρεσίας και την αλληλεπίδραση με άλλους συνδρομητές της πλατφόρμας, ούτε για την  καταλληλόλητα των εξαχθέντων  αποτελεσμάτων προτάσεων γνωριμίας, ούτε  των προσωπικών επικοινωνιών μεταξύ συνδρομητών . Ο συνδρομητής  αναγνωρίζει ότι η χρήση των υπηρεσιών και των πληροφοριών που παρέχονται στο δικτυακό τόπο γίνεται μέσα στα πλαίσια των όρων της σύμβασης και το νόμο, κατά τρόπο που συνάδει προς τα χρηστά συναλλακτικά ήθη,   αποκλειστικά και μόνο για ψυχαγωγικούς σκοπούς . τα εξαχθέντα αποτελέσματα -προτάσεις της πλατφόρμας δεν  πρέπει να λαμβάνονται   ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές .

1.3.Απαγορεύεται  στο συνδρομητή η παροχή  πληροφοριών ή αποστολή  μηνυμάτων με περιεχόμενο απειλητικό, σκανδαλώδες, δυσφημιστικό, πορνογραφικό, υβριστικό ή άλλως  παράνομο. Το ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΖΙ διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε και  χωρίς προειδοποίηση, να τροποποιεί ή διαγράφει περιεχόμενο που αναρτάται από χρήστες ακόμη και αναίτια. 

1.4. ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΖΙ παρέχει αποκλειστικά το περιορισμένο δικαίωμα χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που παρέχονται από αυτήν σε συνδρομητές  για μη εμπορικούς σκοπούς. Απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της  οποιαδήποτε αναδημοσίευση, ανάρτηση σε δικτυακό τόπο, επεξεργασία, διανομή, μεταφορά, δημιουργία παράγωγης εργασίας που συνεπάγεται παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του δικτυακού τόπου και της υπηρεσίας.

1.5. Η χρήση του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών πρέπει να γίνεται για  νόμιμους, θεμιτούς  σκοπούς,  να μην προκαλεί κάθε είδους  βλάβη στο δικτυακό τόπο ή σε τρίτους. Ο επισκέπτης /  ο συνδρομητής υποχρεούται να χρησιμοποιεί το δικτυακό τόπο και τις υπηρεσίες σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που αντιβαίνουν στη νομοθεσία και τους παρούσα σύμβαση . 

1.6. Η άδεια αυτή και η πλατφόρμα ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΖΙ αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης  ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΖΙ που έχει   τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο σχεδιασμό και στο σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου, με εξαίρεση το υλικό  που  προστίθεται από τους συνδρομητές του. Όλο το περιεχόμενο του www.kaliteramazi.gr συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, δε δύναται να αποτελέσει, εν όλω ή εν μέρει,  αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών της εταιρείας με οποιονδήποτε τρόπο τιμωρείται και αποζημιώνεται όπως ορίζει ο νόμος .

2. Χρήση δικτυακού τόπου  ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΖΙ και υπηρεσιών  

 2.1. Το ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΖΙ  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, διαγράφει  περιεχόμενο του παρόντος τόπου, συμπεριλαμβανομένων των παρόντων όρων, εφόσον κριθεί αναγκαίο για σπουδαίο λόγο  αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, παρά μόνο με την ανακοίνωσή  μέσω του παρόντος ιστόπου.

2.2. Το ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΖΙ  κατά τη διακριτική του ευχέρεια,  δύναται,  οποτεδήποτε και άνευ προειδοποίησης να καταγγείλει την σύμβαση παροχής υπηρεσίας * με  συνδρομητή /χρήστη που δε  συμμορφώνεται  με οποιοδήποτε όρο του παρόντος,  και να απενεργοποιήσει ή  να διαγράψει το λογαριασμό του καθώς και να εμποδίσει την πρόσβασή του πλήρως . 

2.3. Το ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΖΙ δύναται να  αξιώσει αποζημίωση για μη νόμιμη ή απρεπή συμπεριφορά χρηστών και  θα συνεργαστεί με κάθε αστυνομική ή δικαστική Αρχή, έτσι ώστε να αποκαλυφθεί η ταυτότητα οποιουδήποτε χρήστη δημοσιεύει ή μεταδίδει παρόμοιο υλικό ή πληροφορίες.

2.4. ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΖΙ   δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντι σε οποιοδήποτε χρήστη/συνδρομητή  για την τυχόν απρεπή, προσβλητική ή καθ οιονδήποτε τρόπο παράνομη συμπεριφορά άλλων χρηστών προς αυτόν, ή για μη επίτευξη προσδοκώμενου αποτελέσματος .

3.Διακοπή παροχής υπηρεσιών /Ανάκληση άδειας χρήσης 

3.1. Η  άδεια χρήσης   καθώς και κάθε  προσβασιμότητα  στην Υπηρεσία δύναται να ανακαλείται  άμεσα και να γίνεται άμεση διακοπή  των Υπηρεσιών  του συνδρομητή που   :    χρησιμοποιεί την Υπηρεσία για σκοπό  παράνομο,  ανήθικο, αντίθετο στα χρηστά ήθη ,   ενδέχεται να προξενήσει βλάβη ή ζημία σε τρίτο ή στον  ιστότοπο, την πλατφόρμα,  την υπηρεσία, τους  νόμιμους  εκπροσώπους του ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΖΙ,  σε περίπτωση που το  ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΖΙ  διαπιστώσει ή ενημερωθεί για  παράνομους ή μη εγκεκριμένους τρόπους χρήσης της υπηρεσίας  από συνδρομητή  ,  όταν ο χρήστης  αποστέλλει  ανεπιθύμητα μηνύματα,  ζητά χρήματα,  εξαπατά άλλα μέλη, υποδύεται άλλο πρόσωπο, ή  δημοσιεύει εικόνες κάποιου άλλου ατόμου χωρίς την άδειά του, προκαλεί φόβο, εκφοβισμό  και ανησυχία σε άλλους  συνδρομητές/χρήστες ,  παρακολουθεί, κατασκοπεύει,  και με οποιονδήποτε τρόπο  παρενοχλεί, ή προσβάλλει την τιμή και υπόληψη άλλου προσώπου , δημοσιεύει Περιεχόμενο που παραβιάζει ή θίγει τα δικαιώματα άλλων ατόμων, δημοσιεύσει οποιοδήποτε περιεχόμενο που αποτελεί ρητορική μίσους, είναι απειλητικό, ακατάλληλα σεξουαλικό ή πορνογραφικό, δημοσιεύσει οποιοδήποτε Περιεχόμενο που περιέχει / υποκινεί βία ή περιέχει γυμνό, δημοσιεύει Περιεχόμενο που προάγει τον ρατσισμό, τη μισαλλοδοξία, το μίσος ή τις σωματικές βλάβες οποιουδήποτε τύπου κατά οποιασδήποτε ομάδας ή ατόμου,  ζητά τους  κωδικούς πρόσβασης  ετέρων χρηστών /συνδρομητών ούτε θα διαδίδει τις προσωπικές πληροφορίες άλλων ατόμων χωρίς την άδειά τους,  χρησιμοποιεί τον λογαριασμό άλλου μέλους, μοιράζεται λογαριασμό με άλλο μέλος,  διατηρεί περισσότερους από έναν λογαριασμούς, δημιούργησε άλλον λογαριασμό ενώ  το ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΖΙ διέκοψε τον λογαριασμό του,  ενθαρρύνει ή προωθεί οποιαδήποτε δραστηριότητα που παραβιάζει την παρούσα Συμφωνία.

3.2.  το ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΖΙ δύναται για διακόπτει την παροχή των Υπηρεσιών  και κάθε πρόσβαση συνδρομητή  που  προβαίνει  σε  χρήση  της  Υπηρεσίας  με οποιονδήποτε τρόπο που ενδέχεται  να παρεμποδίζει, να διαταράσσει ή να επηρεάζει αρνητικά την Υπηρεσία ή διακομιστές ή δίκτυα που συνδέονται με την Υπηρεσία, να κάνει   χρήση  προγραμμάτων  ανίχνευσης (bot, spider, crawle, scraper), εφαρμογών  αναζήτησης/ανάκτησης ιστοσελίδων, proxy ή άλλες αυτόματες και μη αυτόματες τεχνικές, μεθόδους ή διαδικασίες πρόσβασης, ανάκτησης, κατηγοριοποίησης, εξόρυξης δεδομένων ,  αντιγραφή  ή παράκαμψη  της δομής πλοήγησης ή τον τρόπο εμφάνισης της Υπηρεσίας και των περιεχομένων της. Απαγορεύεται η χρήση  meta tag ή κώδικα ή άλλων  τεχνικών  που περιέχουν αναφορές στο  ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΖΙ ή στην Υπηρεσία) προκειμένου να κατευθύνει οποιοδήποτε άτομο σε άλλον ιστότοπο, για οποιονδήποτε σκοπό.

4. Ευθύνη ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΖΙ – συνδρομητή  

4.1. Το   ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΖΙ  δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την πληρότητα, την ακρίβεια και την επικαιρότητα των πληροφοριών που κάθε συνδρομητής δηλώνει προκειμένου για τη χρήση της πλατφόρμας, δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. συμβουλές.

4.2. ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΖΙ δεν ευθύνεται για τη συμπεριφορά συνδρομητή εντός ή εκτός της Υπηρεσίας και ο συνδρομητής συμφωνεί και αναγνωρίζει ότι υποχρεούται  να είναι  προσεκτικός σε όλες τις αλληλεπιδράσεις με άλλους συνδρομητές ιδίως αν αποφασίσουν  να επικοινωνήσουν εκτός της Υπηρεσίας ή να συναντηθούν  από κοντά

4.5. Το ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΖΙ διαθέτει την υπηρεσία ως έχει και ως διατίθεται και δεν υπόσχεται ούτε εγγυάται αποτελέσματα δημιουργίας σχέσης , δεν υπόσχεται ότι η υπηρεσία θα παρέχεται αδιάλειπτα, θα είναι χωρίς σφάλματα ή ελαττώματα ή την ακρίβεια των πληροφοριών που δίδουν οι συνδρομητές , υπόκειται στην ευθύνη του κάθε συνδρομητή να προστατεύσει τον εαυτό του από ενδεχόμενη κακόπιστη, παράνομη ενέργεια ετέρου συνδρομητή

 4.6.   ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΖΙ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία των συνδρομητών  η οποία οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων (π.χ υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων), στη διάδοση ιών (viruses) κατά τη διάρκεια χρήσης της ιστοσελίδας ή αναπαραγωγής (download) στοιχείων του περιεχομένου της ή σε προβλήματα, που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ απώλεια δεδομένων κλπ). 

4.7.  Ο συνδρομητής /χρήστης αναγνωρίζει ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις αλληλεπιδράσεις με άλλους συνδρομητές . Το ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΖΙ δεν διεξάγει έλεγχο ποινικού μητρώου και ο συνδρομητής έχει την αποκλειστική ευθύνη για τις αλληλεπιδράσεις του με λοιπούς  συνδρομητές Το ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΖΙ   δεν προβαίνει σε εγγυήσεις ή δηλώσεις σχετικά με τη συμπεριφορά ή τη συμβατότητα των επαφών που θα δημιουργηθούν ε ευκαιρία της χρήσης των υπηρεσιών του .  

4.8. Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΖΙ σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη σε οποιονδήποτε, δεν  υποχρεούται σε αποζημίωση σε  απαιτήσεις αστικής ή ποινικής φύσεως, ούτε για τυχόν θετική ή αποθετική ζημία σε επισκέπτες/ χρήστες/συνδρομητές του δικτυακού τόπου , οποιονδήποτε τρίτο, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία,  τη  χρήση ή το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών του. Ο συνδρομητής οφείλει να έχει αυξημένη ευθύνη και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να λάβει όλα τα μέτρα προστασίας του,  προκειμένου για την προστασία του  και αναγνωρίζει την απαλλαγή του ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΖΙ  από κάθε ευθύνη  . 

4.9.  Τα στοιχεία πρόσβασης του συνδρομητή  στις υπηρεσίες του , είτε αυτά έχουν επιλεγεί από αυτόν ,  είτε έχουν αυτόματα δημιουργηθεί από τα συστήματα του  και του έχουν κοινοποιηθεί, είναι αυστηρά προσωπικά. Το   ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΖΙ δεν φέρει καμιά ευθύνη για τη χρήση των στοιχείων αυτών από τρίτο πρόσωπο, εξουσιοδοτημένο ή μη, ούτε θα ζητήσει από συνδρομητή να αποκαλύψει τους κωδικούς του 

4.10 Ο  συνδρομητής συμφωνεί ότι δεν θα κοινοποιεί  τις οικονομικές πληροφορίες του  ενδεικτικά : στοιχεία πιστωτικής κάρτας ή τραπεζικού λογαριασμού ούτε θα μεταβιβάζει με έμβασμα ή θα στέλνει χρήματα σε άλλα μέλη με οποιονδήποτε τρόπο, σε κάθε περίπτωση

5. Υποχρεώσεις του διαδικτυακού ιστότοπου  ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΖΙ 

Το ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΖΙ υποχρεούται :

 5.1. Να αναρτά  τους τιμοκαταλόγους με τις χρεώσεις των συνδρομών  στο διαδικτυακό  τόπο και να χρεώνει  τις υπηρεσίες με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο .

5.2 Να  λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια του απορρήτου των επικοινωνιών  και για την προστασία των Προσωπικών  Δεδομένων   σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Το ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΖΙ  δεν ελέγχει και δεν παρεμβαίνει στο περιεχόμενο των επικοινωνιών που λαμβάνουν χώρα μέσω των υπηρεσιών του. Το περιεχόμενο της επικοινωνίας είναι αποκλειστικά στην ευθύνη των χρηστών / συνδρομητών . Το  ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΖΙ  δεν εγγυάται την ασφάλεια δεδομένων που μεταδίδονται μέσω του ιστότοπου στο βαθμό που η προστασία αυτών δεν επιτυγχάνεται με τη λήψη πρόσφορων μέτρων ασφάλειας που επιβάλλονται από τη νομοθεσία. Το ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΖΙ   ενδέχεται να εφαρμόσει άρση του απορρήτου των επικοινωνιών  μόνον εφόσον και στο μέτρο που καλείται να εκπληρώσει υποχρέωσή του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

6. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (να συνδέεται με την πολιτική απορρήτου) 

6.1. Ο χρήστης κατά την επίσκεψη του στο δικτυακό τόπο και προκειμένου να συμμετάσχει στην εφαρμογή του ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΖΙ, δύναται να  καταχωρήσει στοιχεία ( όνομα, email, ημερομηνία γέννησης, στοιχεία πληρωμής υπηρεσιών  και άλλα δεδομένα εκ των οποίων και ευαίσθητα, για τους σκοπούς εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης . Για τις οικονομικές συναλλαγές της παρούσας σύμβασης ο χρήστης υποχρεούται να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες και να ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του 

Κατ’ εξαίρεση δύναται να ανακοινωθούν προσωπικά στοιχεία, όταν τούτο επιβάλλεται από το νόμο και τηρουμένης της νόμιμης διαδικασίας.

6.2. Το  ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΖΙ δύναται να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού ή οικονομικού χαρακτήρα πέρα από τα Newsletters εκτός αν ο παραλήπτης δηλώσει ρητά ότι δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο.

6.3. H διεύθυνση IP  καθορίζεται από τον παροχέα (Internet Service Provider) της σύνδεσης μέσω της οποίας ο υπολογιστής  του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και στη συνέχεια στο ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΖΙ  Η διεύθυνση IP κρατείται για τεχνικούς λόγους, καθώς και για θέματα που άπτονται της ασφαλείας των συστημάτων  (server, data base κλπ), ενώ παράλληλα αξιοποιείται για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων. Η IP διεύθυνση του χρήστη, από την οποία αυτός επικοινώνησε με το δικτυακό τόπο ΤΟΥ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΖΙ  δύναται να παραδοθεί στις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές, εφόσον ζητηθεί αρμοδίως, τηρουμένων των νόμιμων διαδικασιών.

Επιπρόσθετα, το ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΖΙ  μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη σε ορισμένες υπηρεσίες και σελίδες του . Τα cookies δεν προκαλούν ζημιά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Ο χρήστης δύναται να ρυθμίσει  το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να προειδοποιείται για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του ΚΑΤΥΤΕΡΑ ΜΑΖΙ , είτε να απαγορεύει την χρήση cookie. Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώρισή του πιθανόν να μη δύναται να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

7.  Περιεχόμενο πληροφοριών και υπηρεσιών 

7.1. Διευκρινίζεται ρητά και οι χρήστες/συνδρομητές  αναγνωρίζουν πριν κάνουν χρήση, ότι το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΖΙ είναι ψυχαγωγικού και όχι ενημερωτικού περιεχομένου, και ως εκ τούτου οι χρήστες δεν μπορούν να βασίζουν την οποιαδήποτε συμπεριφορά τους στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό, και το ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΖΙ δεν ευθύνεται για τυχόν θετική και αποθετική ζημία των χρηστών /συνδρομητών  του ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΖΙ   ή/και του περιεχομένου του. Επιπρόσθετα, ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΖΙ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για πληροφορίες, ειδήσεις και στοιχεία που έχουν ενσωματωθεί στο δικτυακό τόπο και προέρχονται από τρίτους.

7.2.  Το ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΖΙ δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται από δικτυακούς τόπους τρίτων, προς τους οποίους ενδεχομένως το ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΖΙ να παραπέμπει μέσω συνδέσμων (links), δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ούτε εγγυάται την καλή εκτέλεση στην παροχή υπηρεσιών ή και πώληση προϊόντων, την ακρίβεια τυχόν πληροφοριών, την ποιότητα των τυχόν προσφερομένων υπηρεσιών ή και προϊόντων ή και γενικά τη νόμιμη ή ηθική συμπεριφορά των τρίτων, προς τους δικτυακούς τόπους των οποίων ενδέχεται να παραπέμπει με συνδέσμους. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. 

8. Προστασία ανηλίκων

 Οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας  ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΖΙ  απευθύνονται  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ σε ενήλικες, με στόχο την ηλικιακή ομάδα,  άνω των 40 ετών,  με  πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Η ραγδαία όμως εξάπλωση του Internet αποτελεί μία αναμφισβήτητη πραγματικότητα με συνέπεια ολοένα και περισσότερο οι νεαρότερες ηλικίες να χρησιμοποιούν το Internet για να αποκτήσουν πρόσβαση στην παγκόσμια γνώση, ιστορία και επικαιρότητα και όπως είναι φυσικό να δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για τον καινούριο χώρο με τον οποίο εξοικειώνονται.

Το ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΖΙ  προειδοποιεί τους γονείς, ότι όπως σε κάθε πηγή αστείρευτων πληροφοριών έτσι και στις σελίδες του, μπορεί να συναντήσουν περιεχόμενο ακατάλληλο για ανηλίκους. Το ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΖΙ προσπαθεί όσο αυτό είναι εφικτό να προστατεύει τους χρήστες του, πολύ περισσότερο δε τους ανηλίκους, κατά την επίσκεψή τους στις σελίδες του και για το λόγο αυτό, σε κάθε ενότητα ή υπηρεσία που μπορεί να περιέχει υλικό ακατάλληλο, προσβλητικό, απρεπές, ενοχλητικό, βίαιο, παραπλανητικό κλπ μπορεί να έχει τοποθετήσει σχετικές προειδοποιήσεις προς τους χρήστες (η προσπέλαση των οποίων γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του συνδρομητή ). Το ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΖΙ  συνιστά στους γονείς να φροντίζουν ώστε τα παιδιά να μην αποκτούν πρόσβαση στο Internet χωρίς την ανάλογη καθοδήγηση και επίβλεψη, γιατί όπως και ανωτέρω αναφέρθηκε, το ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΖΙ δεν είναι δυνατό να ελέγχει τις πληροφορίες που διακινούνται στους servers του. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες επισκεφτούν σελίδες και συναντήσουν ακατάλληλο περιεχόμενο, το ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΖΙ  δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.

9. Τιμολογιακή πολιτική 

9.1 Η υπηρεσία παρέχεται με συνδρομές ορισμένης διάρκειας και κατά τη λήξη κάθε συμβατικής περιόδου, αυτή θα ανανεώνεται αυτόματα για ίσο χρόνο, μέχρι την ακύρωση /διακοπή της συνδρομής Τα στοιχεία πληρωμής της κάρτας  θα αποθηκευτούν και στη συνέχεια θα χρησιμοποιούνται για τις αυτόματες πληρωμές με κάρτα, όπως προβλέπει η Συμφωνία.

9.2. Επιστροφές χρημάτων : όλες οι χρεώσεις για αγορές είναι μη επιστρέψιμες, ενώ δεν γίνονται επιστροφές ή πιστώσεις για μερικώς χρησιμοποιημένες περιόδους.  

10 . Ανωτέρα βία  

Το  ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΖΙ  δεν είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε διακοπή, καθυστέρηση ή χειροτέρευση της ποιότητας των Υπηρεσιών εξαιτίας λόγων, την επέλευση των οποίων δεν μπορούν να ελέγξει, εξαιτίας δηλαδή λόγων ανωτέρας βίας. Ως λόγοι ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά πόλεμοι (κηρυγμένοι ή μη), απεργίες, ατυχήματα, πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες, σεισμοί ή άλλα φυσικά φαινόμενα, τρομοκρατικές ενέργειες, δολιοφθορές, κυβερνητικές απαγορεύσεις, πράξεις ελληνικών ή κοινοτικών ή άλλων αρχών, εμπορικός αποκλεισμός, διακοπή ή βλάβη στο σταθερό δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ή σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα τρίτων, δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές παραγγελίες, κ.λπ.

11. Εφαρμοστέο δίκαιο – αρμοδιότητα  

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΖΙ  καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.  Αρμόδια  για κάθε διαφορά προκύπτουσα από τη σύμβαση   ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας 

Οι παρόντες όροι χρήσης,  οι όροι ασφαλείας/ ενδεδειγμένης χρήσης των υπηρεσιών μας,η πολιτική ασφαλείας και προσωπικών δεδομένων και  κάθε τιμολογιακή πολιτική που αναρτώνται κατά καιρούς στο διαδικτυακό τόπο,  αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΖΙ  και των συνδρομητών / χρηστών των σελίδων και υπηρεσιών του. 

Η ΙΔΕΑ
Το Καλύτερα Μαζί δεν είναι μια πλατφόρμα γνωριμιών όπως πολλές που κυκλοφορούν.
Είναι ένας χώρος όπου θέλουμε να αισθάνεστε ότι είστε μέλη μιας ομάδας που έχει ως
στόχο να σας βοηθήσει να φτιάξετε μια σοβαρή και ξεχωριστή σχέση.

Θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας;
+(30) 697 55 36 669

Γράψτε μας ένα mail στο: info@kaliteramazi.gr

Εγγραφη στο Καλυτερα Μαζι

Περίπου το ένα τέταρτο του πληθυσμού, άνδρες, γυναίκες, δε βρίσκεται σε σχέση. Άρα είναι πολύ πιθανό να βρεις κι εσύ, που το επιθυμείς, το ταίρι που ονειρεύεσαι.

Εγγραφή τώρα

• Developed by Καλύτερα Μαζί © 2023  •